Nieuwjaarstoespraak 2018

15-01-2018

 

De kracht van onze gemeenschap.

 

Dames en heren,

 

Allen hartelijk welkom. Fijn dat u hier aanwezig bent of met ons meekijkt via Facebook Live of later via de Lokale Omroep Spakenburg.

Ik dank u allen voor de goede wensen die we als gemeentebestuur, of Menny en ik persoonlijk, van u mochten ontvangen. Wederkerig wens ik u allemaal een gezond en gezegend 2018 toe met allen die u lief zijn.

 

Achterom zien

Hoe zou het zijn in Spakenburg na 100 jaar? Met deze tekst van de eerste regel van een liedje van ons eigen Spakenburgs Visserskoor, wordt altijd een gevoelige snaar geraakt. Hoe zal de toekomst van onze samenleving zijn, en wie kan bevroeden hoe het er over honderd jaar uit ziet? Ik moest daar even aan denken toen ik hoorde dat het in 2018 precies honderd jaar geleden is dat de Zuiderzeewet tot stand kwam. Natuurlijk ook als echo van de Watersnoodramp van 1916. De mannen en vrouwen die 100 jaar geleden ons dorp bevolkten, er is daarvan nog één man, de heer Hendrik de Graaf, in leven, hebben met z’n allen niet kunnen voorspellen wat het verdwijnen van de Zuiderzee en de komst van het IJsselmeer ons zou brengen. We kunnen immers niets met zekerheid over de toekomst zeggen. Ook vanavond niet. Zelfs niet voor een jaar.

 

Dat beseffen we des te meer als we terugdenken aan een jaar geleden en wij ons elkaar een goed 2017 toewensten. We zijn dan benieuwd wat een jaar zal brengen. We hopen veel goeds en we vrezen het kwade. Dat laatste bepaalt vaak het nieuws en dus ook de jaaroverzichten van de media. En nu vermelden alle overzichten van 2017 Savannah uit Bunschoten. Wat haar is overkomen en wat haar familie zo hard heeft getroffen hielden we vorig jaar voor onmogelijk. De familie, en wij als gemeenschap, zijn intens geraakt door wat er met Savannah is gebeurd. Het grote verdriet is er voor velen nog elke dag en het grote gemis is er voor haar naasten voor de rest van hun leven. De pijn is bij ieder bericht in de media, dat helaas lang niet altijd fijngevoelig is – en dan druk ik me zacht uit- extra voelbaar en zal dat ook in dit jaar zijn met de rechtszaak nog voor de boeg. Het jaar 2017 is voor ons voor altijd getekend als een jaar met een ongekend dieptepunt waaruit blijkt hoe kwetsbaar we zijn.

We hebben met elkaar geprobeerd om de familie heen te staan. In woorden en gebeden, in steun en in stilte, hier op het Kolkplein in Bunschoten en tijdens de stille tocht. Daarin konden we de kracht en de hechtheid van onze gemeenschap ervaren. In onze samenleving is iedereen waardevol en kan niemand gemist worden. Ook Savannah niet, en anderen die u ontvallen zijn in het voorbije jaar.

 

Er gebeurden in 2017 gelukkig ook veel mooie dingen, die ons persoonlijk getroost hebben of blij maakten. Die poetsten dieptepunten niet weg, maar hielpen en helpen ons wel om door te gaan.

 

Koninklijk bezoek

Ik denk dat velen met mij het Koninklijk bezoek dat in oktober plaatsvond als een ongekend hoogtepunt van het voorbije jaar beleefden. Wat was het een eer om hen te mogen verwelkomen in Eemland en onze Gemeente Bunschoten. De opkomst was massaal, het publiek enthousiast en de stemming feestelijk. Op die dag toonden wij ons in het samenzijn in Eemdijk en in Spakenburg als een krachtige Oranjegezinde gemeenschap. En wat een warme en hartelijke woorden van ons Koninklijk Paar aan degenen met wie zij spraken. Zij waren oprecht geïnteresseerd. Dankbaar kijk ik er op terug om de Koning en de Koningin in zo een ontspannen sfeer ook die kracht van onze gemeenschap en enkele mooie plekken van ons dorp te mogen laten zien. Niet alleen wij kijken terug op een geslaagd bezoek, ook de Koning en Koningin hebben warme herinneringen aan het bezoek aan ons dorp overgehouden, zo schreven zij ons.

 

Economische opleving

Economisch gezien ging en gaat het de goede kant op! Het plan Zuyderzee heeft de wind in de zeilen gekregen. Het gezondheidscentrum Scala Medica is opgeleverd, waarbij nu op één plek 14 zorgverleners en diensten onder één dak (met daarboven ook nog zorgappartementen) te vinden zijn. De zorgverleners zijn eenvoudig te vinden en meer zorg kan dichtbij huis worden verleend. En ‘Gebouw 2” met dienstverlening op de begane grond en zorgappartementen op de twee verdiepingen, nadert haar voltooiing.

 

De bouw van Rengerswetering vordert en de woningen lijken als warme broodjes over de toonbank te gaan. Ook de grondverkoop op bedrijventerrein Haarbrug- Zuid is op stoom gekomen. Natuurlijk hadden we daar de afgelopen jaren, in tijden van economische achteruitgang, ook zorgen om. Maar gelukkig hebben de onheilsprofeten niet aan het langste eind getrokken. De afgelopen raads- en collegeperiode hebben we elkaar vastgehouden. We hebben de financiële risico’s in kaart gebracht en beheerst. En op deze manier zijn we deze moeilijke tijd door gekomen en konden na jaren van bezuinigingen besluiten tot nieuwbouw van de brandweerkazerne, waarvan recent het hoogste punt bereikt werd, en een ingrijpend Integraal Huisvestingsplan voor onze basisscholen worden genomen.

 

Samenleving

In 2017 hebben we grote opgaven op het sociale domein aan weten te pakken. In de landelijke pers is er veel te doen geweest over bijvoorbeeld de bezuinigingen die veel gemeenten hebben doorgevoerd. Door samenwerking in de regio hebben we achteraf gezien een soepele overgang weten te bewerkstelligen. De budgetten voor de Jeugdzorg vanuit het Rijk zijn echter wel ontoereikend. We hebben dan ook een vragende blik naar Den Haag om deze belangrijke en vaak broodnodige zorg aan onze kinderen en jongeren te kunnen blijven bieden en om te voorkomen dat de Jeugdzorg in een crisis beland.

 

Ook het afgelopen jaar borrelden er weer prachtige initiatieven op vanuit de samenleving. Eén nieuw initiatief wil ik er vanavond uitlichten. En dat is de start van Waypoint Bunschoten. Waypoint werkt aan preventie tegen verslaving en begeleidt hen die behandeld zijn naar een plek terug in de samenleving. Mooi dat in de strijd tegen verslavingen krachten worden gebundeld en het werk dat De Lingt, De Boei, Moedige Moeders en vele anderen doen wordt versterkt. De nood is hoog en de aanpak verdient onze steun. Daarbij vind ik de vraag om te weten en te meten of het gebruik van genotsmiddelen hier groter is dan elders in het land niet echt van belang. Het feit is dat het ook hier onmiskenbaar gebeurt en ook slachtoffers maakt. In een krachtige samenleving waar mensen omzien naar elkaar, groeit het besef dat er geholpen moet worden en drijft dat mensen als de initiatiefnemers om de handen te vouwen en uit de mouwen te steken. Daarnaast kunnen we als burgers ook elkaar helpen door misstanden te melden. Politie en justitie kunnen weinig beginnen zonder namen en rugnummers. Meldt het als u dingen ziet die niet door de beugel kunnen, desnoods anoniem. We moeten dit niet gewoon gaan vinden.

 

Het blijft bijzonder mooi om te merken dat zoveel mensen zich inzetten voor de ander: professionals, vrijwilligers, de kerken, sponsors vanuit het bedrijfsleven. Bedankt aan al diegenen die op welke manier dan ook hieraan het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd! Hieruit blijkt ook weer de kracht van de samenleving: we laten elkaar niet in de steek. We pakken samen op wat er gevraagd of ongevraagd op ons pad komt. Daaruit blijkt dat we als samenleving samen sterk staan.

 

Het zal u niet zijn ontgaan dat de VVV zich in zwaar weer bevindt. Er zijn zorgelijke berichten over het voortbestaan. De centrale functie die de VVV vervult op het gebied van promotie van en toerisme in onze gemeente is cruciaal voor onze culturele voorzieningen, middenstand en horeca. Het is een hele taak van het bestuur een goede uitweg te vinden. Ik wil hen daarbij veel wijsheid toewensen en aan u allen vragen te laten merken, op welke manier dan ook, dat de VVV er niet alleen voor staat.

 

Veiligheid

Elke dag wordt er door de politie en de brandweer, samen met burgers, gewerkt aan een veilig Bunschoten. In mijn rol als portefeuillehouder Veiligheid hecht ik veel waarde aan een goede samenwerking met de raad. Eén van de eerste dingen die we aan de nieuwe gemeenteraad gaan vragen, is het aangeven van prioriteiten op dit gebied, zodat we gezamenlijk een agenda op kunnen stellen voor 2018-2022. Naast de aanpak van woninginbraken, die helaas weer stijgende zijn, en de al genoemde aanpak van drugscriminaliteit, gaat ook de opkomst van criminaliteit via internet onze gemeente niet voorbij. Zaken die zich voorheen vooral voordeden in de onderwereld, komen steeds vaker terecht in de bovenwereld. Zaken worden door internetcriminelen steeds geveinsder aangepakt en voor je het weet zit je letterlijk verstrikt in het web en worden ook zo de waarden van onze samenleving en onze democratie ondermijnd.

 

Integer bestuur

Democratie is een groot goed. Daar hoort per definitie een integere overheid bij. Dat geldt voor overheidsorganisaties als de gemeente en haar medewerkers, dat geldt ook overheidspersonen, zoals ik, zoals wethouders, zoals raads- en burgerleden. Als burgemeester is het mijn taak toe te zien op een integer lokaal bestuur. En bij het streven naar een integere overheid, hoort ook een zo optimaal mogelijke screening van overheidspersonen. Voor wat het ambt van burgemeester betreft is het Koninkrijk daarvoor aan zet als de Koning later dit jaar een besluit tot benoeming van een burgemeester van Bunschoten voor zes jaar gaat tekenen, want mijn huidige termijn loopt zoals u weet op 15 december a.s. af. De politieke partijen heb ik vorig jaar gevraagd zorgvuldig te zijn bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor het raadslidmaatschap. Na de verkiezingen wordt een nieuw college van BenW samengesteld, waarbij de fracties die een wethouder leveren hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Als extra waarborg heeft de raad in zijn regelgeving besloten dat alle kandidaat-wethouders zullen worden gescreend alvorens zij beëdigd worden.

 

Verkiezingen

Eén van de mooie kenmerken die een democratie met zich meebrengt is dat er politieke verschillen mogen en zelfs moeten zijn. Een ander kenmerk is dat er vrije verkiezingen worden gehouden. Op 21 maart van dit jaar is het weer zover: dan vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor die tijd worden de politieke verschillen die er zijn, vaak breed uitgemeten door de diverse politieke partijen. De kiezer moet immers weten waarop hij of zij zijn stem uit zal brengen. Het fijne is dat de dag na de verkiezingen vaak gelijk weer wordt gezocht naar de overeenkomsten tussen verschillende partijen om samen een coalitie te kunnen vormen. Maar zover is het nog niet. Alle deelnemende partijen wens ik toe dat zij hun plannen voor de toekomst optimaal onder de aandacht van de kiezers weten te brengen. Alle media wens ik toe om dat op een onafhankelijke en objectieve wijze over het voetlicht te brengen. En alle kiezers, ouder en jonger wens ik veel wijsheid toe om een keus te maken, maar roep ik vooral op om te gaan stemmen.

 

Visbeurs: de kracht van Spakenburg in foto’s

Het afgelopen jaar vond de 13e editie van de Visbeurs plaats met als thema: De kracht van het ambacht. Op 17 grote billboards (van 3,5 bij 2,75 meter) was bij Het Kleine Zeetje een fantastische fototentoonstelling te zien, waarin het ambacht goed in beeld kwam. Maar nog veel meer dan dat. Het was een indrukwekkende openluchtexpositie en waar op treffende en aansprekende wijze met beelden was en op www.visspecialisten.nl nog is weergegeven wat de kracht van Spakenburg is: in het verleden, maar ook nu. Zo waren er billboards van het omzien naar elkaar, het harde werken, de hechte familiebanden en het geloof. Prachtig om in beelden te zien wat onze kracht is. Wat mooi om de kracht van ons dorp zo zichtbaar, tastbaar en voelbaar te maken. Geweldige promotie door onze Spakenburgse Vishandelsvereniging met en van ons Echt en Hecht Spakenburg. Complimenten aan allen die hieraan mee hebben gewerkt!

 

Slotwens

Het afgelopen jaar was een zeer bewogen jaar waarbij alle krachten van onze samenleving werden aangesproken. Er waren hoogtepunten en er waren dieptepunten. We hebben massaal gerouwd en we hebben massaal gevierd. Voor beide is ruimte. Het samen delen is een kracht van onze gemeente.

 

Hoe zou het zijn in Spakenburg na honderd jaar? Hoe zou het zijn in onze gemeente Bunschoten op Oudejaarsdag 2018? Een vraag naar de toekomst van ons allemaal. Als iets moed geeft over hoe we 2018 ingaan, dan is het wel ons vermogen om de zaken met elkaar te regelen hier in Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. We zijn er voor elkaar, we laten elkaar niet los. Wat een economische en sociale power kent onze lokale samenleving. Tegelijk weten velen zich met mij afhankelijk van onze goede God. Daarom bid ik of Hij met ons allen mee wil gaan. Wat de toekomst brenge moge, ons geleidt des Heren hand. Ik wens u toe in dat vertrouwen samen 2018 in te stappen.

 

Veel heil en zegen!

 

Bunschoten-Spakenburg, 2 januari Anno Domini 2018

 

Melis van de Groep

Burgemeester van de gemeente Bunschoten

 

Linkedin

Agenda

29-06-2018

Rotary Fundraceralley Spuiplein

03-07-2018

B&W-vergadering Gemeentehuis

04-07-2018

Zomernetwerkborrel Bedrijvenkring

05-07-2018

Gemeenteraad: Kadernota Gemeentehuis