Nieuwjaarstoespraak 2016

05-01-2016

Een beeld van de gemeente Bunschoten

Goedenavond, dames en heren, hier in de burgerzaal van het gemeentehuis of kijkers thuis. Namens het gemeentebestuur heet ik u allemaal welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bunschoten. Goed om te zien dat u gekomen bent. Ik wil vanavond met u stilstaan bij een aantal beelden van onze gemeente. Bij een bijeenkomst als deze gaat het vaak om dezelfde gezichten, samen vormen wij immers de lokale gemeenschap. Dat betekent ook dat als er mensen door ziekte afwezig zijn of iemand is ons ontvallen, dat we die vanavond missen. Ik noem Henk Koelewijn, die als bestuurslid en burgerlid voor het CDA jaar in jaar uit op deze receptie was en nu niet meer onder ons is. Ook vanaf deze plaats wens ik sterkte aan zijn nabestaanden. Ook wens ik van harte herstel toe als er ziekte is. We wensen elkaar graag een gezond en gelukkig Nieuwjaar, maar beseffen dat we dat niet zelf in de hand hebben.

Dat brengt mij ook tot een inleidende opmerking over het beeld van de wereld waarin wij leven. Onzekerheid over de oorlogen, zoals in Syrië en Noord-Irak, met miljoenen mensen op drift. Onzekerheid over de veiligheid in Europa door de dreiging van aanslagen.

Ik denk daarbij aan de volgende woorden uit Psalm 2:

“Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?

De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen”.

En: “O machtigen, o koningen weest wijs. Laat u gezeggen rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede.”

Het hoeft geen betoog dat velen op deze wereld snakken naar vrede en veiligheid. Intussen is een nieuw jaar, Anno Domini 2016, begonnen en zijn we hier omdat we samen een verantwoordelijkheid voor die vrede, veiligheid en vrijheid in onze samenleving mogen hebben.

Een bestuurlijk beeld

Bunschoten wordt vanuit de regio en provincie een krachtig bestuur toegedicht, dat zou in onze genen zitten. Leo Gestel (1881-1941) die als schilder onder ons verbleef legde, wat hij noemde, een oer-natuur vast in zijn schilderij “Spakenburger vissers” 1935. Ongetwijfeld herkent u daarin de wilskracht van het college van B&W! 

Om ook de toekomst met kracht tegemoet te treden en onze zelfstandigheid te behouden, richten we conform onze Toekomstvisie 2025 die de gemeenteraad in 2014 unaniem vaststelde, onze blik steeds meer naar buiten. We participeren actief in de regio en versterken door interlokale samenwerking onze slagkracht. Maar de noodzaak van samenwerking brengt vaak de beeldvorming mee dat die ten koste gaat van onze zelfstandigheid en identiteit. Dat vraagt van ons als gemeente, bestuurlijk en ambtelijk om een krachtige positie, waardoor de lokale democratie maximaal beleidsruimte en zeggenschap houdt.

We hebben als gemeente Bunschoten een prachtige en krachtige doe-organisatie. Dat onze medewerkers kunnen schakelen is bijvoorbeeld bewezen bij de organisatie van de opvang van de vluchtelingen. Tot op de dag van vandaag wordt dankbaar en met gepaste trots teruggekeken op de energie die vrij kwam door klaar te staan voor vluchtelingen en vrijwilligers. Maar ook dagelijks wordt met een relatief slanke organisatie veel gepresteerd. Tegelijk worden we vaak geleid door de waan van de dag, en komen we niet altijd toe aan het strategisch doordenken en structureel regelen van vraagstukken. Ook daarom denken met onze medewerkers in 2016 verder na over wat de strategie van de organisatie moet zijn en welke organisatieaanpassing nodig zijn.

Een economisch beeld

Iedere dag steken velen in onze gemeente (ook letterlijk) de handen uit de mouwen om ervoor te zorgen dat er brood (of vis, of wat anders) op de plank komt. In oktober trok de Visbeurs meer dan 5000 bezoekers en met ruim 100 standhouders is de beurs uitgegroeid tot dé ontmoetingsdag van de Nederlandse Visdetailhandel. Terwijl het beeld van de afgelopen jaren ook was dat de werkgelegenheid hier ter plaatse door de reorganisaties van bijvoorbeeld Voestalpine Polynorm en de VEBO, behoorlijke klappen had opgelopen, bleek uit recente cijfers van de EBU, dat de werkgelegenheid in de crisisjaren toch per saldo gegroeid is en zelfs hoger dan in Amersfoort of het gemiddelde in de provincie. Vooral het MKB was oorzaak van deze relatief spectaculaire banengroei. Als mensen het beeld hebben dat wij harde en nette werkers zijn, levert dat dus ook werk op.

De detailhandel heeft het overal moeilijk. Ook ons centrum moet levendig en gezellig zijn. We kijken uit naar de afronding van de veelbelovende nieuwbouw aan de Spuistraat en Oude Schans. Maar ook door de BIZ Spakenburg-Centrum ontstaan er mogelijkheden om samen met de ondernemers en burgers tot een Centrumplan te komen waarin ondernemers en overheid gezamenlijk optrekken. In 2016 gaan we actief aan de slag met het door de raad vastgestelde Masterplan Behoud Museumhaven. Met steun in de rug van het Samen Sterker Fonds van de Rabobank, doen we ons uiterste best om ons openlucht museum, zoals ik het maar even noem, te behouden. Ook daarvoor zijn en gaan we met veel partijen om tafel om er wat moois van te maken. Een nieuw marketingplan voor dé botterhaven van de wereld in een meer dan aantrekkelijk centrum kan en zal nieuwe impulsen geven aan het toerisme. Het beeld van een gesloten en wat ouderwets dorp moet doorbroken worden. Niet door onze identiteit en waarden, zoals de zondagsrust die we koesteren, te verzwijgen, maar juist door daarover open kaart te spelen. Zo kunnen we gasten doordeweeks welkom heten in een bruisend Bunschoten-Spakenburg of ’s zondags om op adem te komen.

Een sportief beeld,

Een ander sterk beeld van de gemeente is de sportersmentaliteit, het afgelopen jaar zijn we zelfs uitgeroepen tot Topsportgemeente. De Topsportgemeente-van-het-jaar prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met de beste topsportprestaties, gemeten over 41 landelijke topsportcompetities. Daarmee werd (landelijk) zichtbaar dat we veel meer prestaties leveren, dan alleen voetbal. En niet zomaar prestaties, maar ook echt topprestaties. Prestaties van wereldformaat, zoals Aileen de Graaf die bijvoorbeeld op het gebied van darten levert en Angela Malestein die met het Nationaal dames Handbalteam in december zilver behaalde op het WK in Noorwegen. De neven Willem Hoolwerf en Evert uit Eemdijk deden met goud en zilver van zich spreken bij nationale schaatswedstrijden. Op sporters zijn we graag trots, ook op onze groenen, blauwen en rooien. Spakenburg staat immers in de spotlights als een dorp dat gek is van het voetbalspelletje. Maar een positief beeld kan ook zomaar omslaan. Ik wens alle betrokkenen veel wijsheid toe en de wens om in 2016 het hoofd koel te houden en uiteraard een sportief succesvol jaar.

Een sociaal beeld

De gemeente heeft het afgelopen jaar een belangrijke stap gezet naar een goede uitvoering van de nieuwe taken voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning Om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren en de zorg te kunnen bieden die nodig is, is samenwerking in de regio gezocht en is ervoor gekozen om het Sociaal Team De Lingt in het gemeentehuis te huisvesten. Op deze manier zijn er korte lijnen en loopt de zorg aan inwoners niet over onnodig veel schijven. Ik kan u vertellen dat dit vrij geruisloos is gegaan. In andere gemeenten ging dat nog wel eens anders… Ook dat geeft een positief beeld, maar ook vertrouwen in de toekomst.

Het recent uitgebrachte boek Omzien naar elkaar laat nog eens zien dat onze gemeente een sociaal bolwerk is. Bunschoten is een echte participatiesamenleving waarin het omzien naar en klaar staan voor elkaar onderdeel is van onze cultuur. Niet zo gek dat de provincie Utrecht noteerde dat onze gemeente het laagste percentage mensen dat zich eenzaam voelt in de provincie heeft. Burgers, bedrijven, kerken, verenigingen, de vele mantelzorgers en vrijwilligers werken samen om ervoor te zorgen dat ook kwetsbare inwoners deel kunnen nemen aan de samenleving. Ook hardnekkige problematiek als drugs- en drankverslavingen wordt door initiatieven vanuit burgerij en bedrijfsleven samen aangepakt.

Het zorgen voor elkaar werd het afgelopen jaar goed zichtbaar, toen 124 vluchtelingen zes dagen in onze gemeente verbleven. Ik ben trots op de inzet van iedereen, onze organisatie noemde ik al, maar ook de inzet van vrijwilligers via De Boei en de Genadebank was overweldigend. Dank aan iedereen! Toen wij aan de vooravond van hun komst een bewonersavond hadden, hadden we niet gedacht het landelijk nieuws te halen omdat het hier anders ging dan in twee andere gemeenten die week. Zo kregen we de kans te laten zien dat wij gastvrij zijn en naar de gulden regel handelen, die ook in de Bijbel door Jezus wordt geleerd, dat wij de vluchtelingen en hun kinderen net zo behandelen als wijzelf en onze kinderen behandeld zouden willen worden, tot aan het afschermen van aanstootgevende afbeeldingen aan toe. Een mooie taak waarin we eer konden leggen.

Daarnaast waren en zijn er particuliere acties waar burgers en bedrijven mensen in nood of in schrijnende situaties helpen. Naast vele vrijwilligers die de bootvluchtelingen in Griekenland hebben geholpen, waren er jongerenreizen naar landen als Tanzania, Roemenië en Malawi. Een ander voorbeeld dat de hulp voor elkaar tot ver buiten Bunschoten reikt, heb ik het afgelopen jaar zelf mogen ervaren toen ik door de Stichting Orhei werd uitgenodigd mee te reizen naar Moldavië. Stichting Orhei biedt al 20 jaar hulp aan kinderen in Moldavië, het armste land van Europa. Daar werd ik verrast door al het werk dat daar de afgelopen jaren is uitgevoerd, ook door jongeren uit onze gemeente. Er zijn nog meer projecten, maar ik kan ze niet allemaal noemen. Mijn waardering en dank voor allen die zich zo inzetten voor onze (verre) naaste in nood! En al is dat zeker niet het doel, deze betrokkenheid en vrijgevigheid zijn mede beeldbepalend zijn voor een positief sociaal beeld van onze gemeente.

Een bouwend beeld

Als ondernemende gemeente timmeren we met samenwerkende partijen aan de weg voor de toekomst van onze gemeente, De beeldvorming over het plan Zuyderzee is volgens mij ten goede aan het kantelen, getuige de belangstelling voor de nieuwe fase woningen en appartementen. Rengerswetering heeft en behoudt de waardering van een kwaliteitswijk, waaraan gestaag wordt door gebouwd. En hoewel door de bezwaren van belanghebbenden het beeld kon ontstaan dat Eemdijk de door de raad goedgekeurde woningbouw niet ziet zitten, is uit de vele informele reacties van Diekers duidelijk dat velen omwille van de leefbaarheid van hun dorp daarmee ingenomen zijn. Omdat we willen dat inwoners gezond blijven en oud kunnen worden, en daarvoor goede zorg nodig is, staat 2016 ook in het teken van de bouw van het gezondheidscentrum aan de Chopinstraat. Dat in dit gebouw naast vele eerste en tweedelijnsvoorzieningen ook alle huisartsenparktijken onder één dak komen, zal het beeld van onze gemeenschap naar buiten en naar binnen goed doen.

Een veiligheidsbeeld

De jaarwisseling is –afgezien van veel en luid geknal- gelukkig rustig verlopen. Hier konden politie, brandweer en gemeentemedewerkers hun werk doen zonder dat zij werden belaagd. Integendeel; we haalden de krant om dat de brandweer in de Koenraadstraat waarderend werd toegezongen door een groep jongeren. De veiligheidscijfers over 2015 volgen nog, maar naast een stijging van fietsendiefstallen en bedrijfsinbraken is er ook goed nieuws omdat de woninginbraken ten opzichte van vorige jaren vrijwel zijn gehalveerd. Aan veilige dijken wordt door het waterschap gewerkt; in september start de bouw van een bijzondere waterkering, die ook na de aanleg bezoekers kan trekken: de langste opstuwende dam van Europa.

Op 13 januari is het precies 100 jaar geleden dat de gemeente Bunschoten voor het laatst werd getroffen door een watersnoodramp. Een noordwesterstorm stuwde het Zuiderzeewater hoog op. Dijken sloegen stuk en delen van het centrum van Spakenburg en Eemdijk werden zwaar getroffen door deze stormvloed. Botters lagen op de kade en beukten huizen kapot. Om te herdenken wat er in deze nacht gebeurde en te vieren dat we 100 jaar droge voeten hebben, worden er in 2016 diverse activiteiten georganiseerd door betrokken partijen uit de samenleving. Mag ik u allen uitnodigen voor de openingsavond van dit alles op woensdag 13 januari. Het belooft een boeiende avond te worden, welkom!

Een Oranje dorpsbeeld

Het afgelopen jaar was voor de COV Bunschoten-Spakenburg een extra bijzonder jaar, omdat zij het congres van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen mocht organiseren. Ruim 200 leden bezochten ons dorp om ’s morgens de ledenvergadering bij te wonen en te spreken over het belangrijke werk dat zij doen. ’s Middags was er door de Oranjevereniging een recreatief programma georganiseerd, waarbij de aanwezigen werden getrakteerd op het vele moois wat het dorp te bieden heeft. Door mensen uit te nodigen in ons dorp, laten wij hen meegenieten van de rijke cultuur, het diverse winkelaanbod en laten wij hen kennismaken met het hoge arbeidsethos en de cultuur van het omzien naar elkaar.

Een mooie vorm van promotie en toonbeeld van gastvrijheid waar ik graag mijn complimenten voor wil geven! Daarom wil ik de bestuursleden van de COV Bunschoten-Spakenburg als dank een speciaal Spakenburgs Hart aanbieden. De voorzitter Gijs de Graaf, krijgt er een, voor de andere bestuursleden wordt straks na de receptie gezorgd.

Toch wil ik één van de bestuursleden in het bijzonder bedanken. En dat is

Tijmen de Jong. Misschien wil zijn familie ook even naar voren komen.

Beeld van een vrijwilliger

Tijmen de Jong, dames en heren, heeft sinds 1970 als vrijwilliger diverse functies bekleed binnen Voetbal Vereniging IJsselmeervogels en het BFV Zaalvoetbal Toernooi. Sinds 1991 is hij bestuurslid van de Christelijke Oranje Vereniging Juliana. Vanaf 1993 bekleedt hij daarin de functie van penningmeester. Nadat een fusie van twee Oranjeverenigingen (COV Juliana en COV Wilhelmina) plaatsvond, is hij sinds 2004 penningmeester van Chr. Oranje Vereniging Bunschoten-Spakenburg.

Tijmen de Jong heeft een lange staat van dienst wat vrijwilligerswerk. De afgelopen jaren is hij wat gaan minderen in verband met zijn ziekte. Momenteel gaat het goed met hem en hij is volgende maand maar liefst 25 bestuurslid van de Oranjevereniging.

Hij vervult deze rol op een professionele en verantwoorde werkwijze. Hierdoor toont hij zijn enorme betrokkenheid bij de maatschappij. Hij is een voorbeeld voor onze gemeenschap.

Deze woorden heb ik niet van mezelf maar komen uit het rapport van de gemeentelijke jury voor de Pluim van de gemeente Bunschoten. Die mag ik je nu uitreiken! Hartelijk dank voor je inzet voor onze gemeenschap en uiteraard van harte gefeliciteerd.

Dames en heren, ik wil nog kort iets zeggen, daarna gaat de receptie verder en is er uiteraard gelegenheid de heer Tijmen de Jong en zijn echtgenote te feliciteren.

Zoals u kunt zien, is de vormgeving van de pluim veranderd. Was de nieuwe gemeenteprijs al een creatie van plaatselijk kunstenares Marion Schaap, de vernieuwde pluim is ontworpen door Henriette Brilman, onze beeldend kunstenaar uit Eemdijk. De pluim is vervaardigd van Belgisch hardsteen in combinatie met glas, waarin de pluim is te zien. Zo zijn we ook trots op deze talentvolle dames.

Afrondend beeld

Vanavond schetste ik u een beeld van de gemeente Bunschoten wat opkomt bij tal van activiteiten in 2015 en plannen voor 2016. Een beeld van een krachtige gemeenschap waar we trots op zijn. Geen volmaakte gemeenschap waar geen fouten worden gemaakt of waar geen zorgen zijn. Maar zeker een gemeenschap die er wil zijn voor elkaar en voor mensen dichtbij of ver weg die een steun in de rug verdienen. En een gemeentebestuur dat zich samen met u, ook in 2016, inzet voor het welzijn van de inwoners van Zevenhuizen, Eemdijk en Bunschoten-Spakenburg.

Namens het gemeentebestuur en ook mezelf, wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele goede wensen die we mochten ontvangen. Ik wens u allen persoonlijk en voor uw bijdrage aan onze gemeenschap in 2016, in welke vorm dan ook, veel heil en zegen!

Bunschoten-Spakenburg, 4 januari 2016

Melis van de Groep,

Burgemeester van de gemeente Bunschoten

Linkedin

Agenda

29-06-2018

Rotary Fundraceralley Spuiplein

03-07-2018

B&W-vergadering Gemeentehuis

04-07-2018

Zomernetwerkborrel Bedrijvenkring

05-07-2018

Gemeenteraad: Kadernota Gemeentehuis