Nieuwjaarstoespraak 2015

03-01-2015

Samen geven we glans aan de gemeente Bunschoten

Beste aanwezigen, en - dankzij de  LOS-vrijwilligers - beste kijkers.  Van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bunschoten.


Veiligheid
Samen zijn we 2015 binnengegaan. Het was een rustige jaarwisseling, waarbij prachtige skylines te zien waren. Met dank aan Daan Priem, deze mooie foto! Helaas is een burger ernstig gewond geraakt aan een oog bij het afsteken van zijn vuurwerk. We wensen hem en de zijnen sterkte toe. Iedereen die als politieman/vrouw, boa’s, brandweerman- of vrouw, ambulancepersoneel of vrijwilliger in Eemdijk, Zevenhuizen of Bunschoten-Spakenburg dienst heeft gedaan, is ongeschonden aan het nieuwe jaar begonnen. Mijn waardering daarvoor, want dat is een teken van fatsoen van onze burgers, jong en oud. Helaas heeft de vernielkracht van de explosieven zich weer duchtig bewezen. We gaan de schade opnemen. En o ja, hebt u soms kunnen zien in welke hoek we de daders van schades moeten zoeken? Bel ons! Net zoals u dat zeker moet doen als u drugsdealer of inbrekers op het spoor bent. Meld het, desnoods aan Meld Misdaad Anoniem. Vanuit de gemeente volgen we dat en spreken daarover met politie en justitie. We laten het er niet bij zitten…

Intussen zal de landelijke vuurwerkdiscussie zich voortzetten en op termijn vrees ik dat ook hier de goeden (de afstekers van het prachtige siervuurwerk, ) weer onder de al genoemde kwaden zullen moeten lijden. Of dat werkt en tot minder schade leidt? U mag het zeggen.

Nu eerst een paar mooie dingen van 2014 om op terug te kijken.

Sprak ik vorig jaar hoop op voorzichtig herstel uit, we mogen nu dankbaar constateren dat de recessie niet terug gekomen is. Er blijft uitzicht op herstel van werkgelegenheid.

Er zijn verkiezingen voor de gemeenteraad geweest, er kwam een nieuwe samenstelling van de raad, een wijziging in het college van BenW en een nieuw coalitieakkoord: ‘Samen kunnen we meer’.

Bunschoten staat bekend als een stabiele gemeente, wat je ziet in continuïteit van beleid en bestuur. Zowel de ‘oude‘ raad als de nieuwgekozen raad was unaniem over de Toekomstvisie ‘Gemeente Bunschoten zijn we samen’, en over het uitvoeringsprogramma. En een uitermate politieke zaak als kerntakendiscussie kon op grote onderdelen in eensgezindheid worden afgerond.

Samenwerking tussen gemeente onderling, zoals Bunschoten-Baarn-Soest en de aansluiting bij de ROVA-gemeenten voor het afval, kreeg op diverse terreinen gestalte met het door ons gewenste behoud van zeggenschap over het beleid en de kwaliteit van uitvoering voor onze burgers.

De herinrichting van het gemeentehuis werd afgerond met een multifunctionele raadzaal en buiten werd de renovatie van begraafplaats Memento Mori afgerond, de nieuwe rotonde is een aanwinst, ook al staat het beeld dat symbool staat voor het boerenleven daar niet midden op, zoals sommigen hadden gedacht.  Toen ons boerenpaar nog maar net op zijn nieuwe plekje stond vond een van mijn twittervolgers dat het richting de gracht had moeten kijken, maar nu alleen de burgemeester in de gaten houdt. Een andere beschouwer schreef dat de boerin naar de Zuiderkerk keek, maar de boer naar de notaris. Zou het waar zijn? Beste mensen, ik heb het antwoord en het is geen van de genoemde, het is een echtpaar dat oog heeft voor elkaar en met elkaar communiceert. Dat geven we als gemeente graag aan al onze paren mee! En wat de boer en de boerin tegen elkaar zeggen? Dat is simpel: “’t nieuwe Kolkplein is oppeknapt hor. Dat hen ze bie de gemeente goed edaan!” (Dat vind u toch ook?)  

Onze gemeentelijke organisatie leverde weer een topprestatie, zo bleek uit de nieuwe “waar staat je gemeente” cijfers. En terwijl er door alle wijzigingen, en onderzoek naar uitbesteding van belastingheffingen, en naar samenwerking met Nijkerk, Leusden en Putten, er best onzekerheid over je persoonlijke toekomst kan en zal bestaan. Beste medewerkers: we wensen jullie als goed werkgever alle sterkte toe en rekenen ook in 2015 weer op jullie!


Samen glans geven aan de gemeenschap

Hoewel er ook ernstige ziekte onder de medewerkers van de gemeente is, werd er omgezien en meegeleefd met elkaar. En mogen we ons verblijden dat onze gemeentebode weer wat aan het werk mag gaan. En hoewel hij vanavond vrij is, als drummer op z’n eigen plekje zit. Dames en heren: uw hartelijk applaus voor Wim van Spengen.

De vele bedrijven, verenigingen en organisaties konden in 2014 weer een keur van activiteiten ontplooien, het stichten van nieuwe ondernemingen, innovatie van producten, het organiseren van evenementen. Daarbij was de inzet van zovele vrijwilligers onmisbaar maar ook door ons allemaal te prijzen. Er mochten als blijk van waardering voor dat vrijwilligerswerk weer Koninklijke onderscheidingen, maar ook onze eigen Pluimen worden uitgereikt. Zowel K.O.’s als Pluimen stralen af op de organisatie en mensen om degene heen die geëerd werd.

Samen gaven we in 2014 glans aan de samenleving in onze mooie gemeente Bunschoten. Dankbaarheid past ook hier. Mijn wens vorig jaar was “Ik wuns jullie alles wat wunselijk is” en we hebben veel ontvangen. We waren in 2014 gezegende mensen, ook al hebben er mensen onder ons geleden onder ziekte of verdriet over het gemis van geliefden. Maar we mochten daarin ook elkaar tot steun zijn. Mijn vrouw en ik hebben dat zelf ook weer ervaren bij de ziekte van onze moeders en het overlijden van Menny’s moeder. Hartelijk dank voor al uw meeleven, en ook uw kerstgroeten en goede wensen voor het nieuwe jaar.

Ik denk vanavond ook aan onze ouderen in woon- en zorgcentrum De Haven die getroffen zijn door het Norovirus of hebben geleden onder de gevolgen daarvan. Beste mensen en zorgverleners in ’De Haven: als u kijkt wil ik u vanuit het gemeentehuis hartelijk groeten en u voor het nieuwe jaar Gods zegen toewensen.

Vooruitblik

Daarmee zijn we van terug- naar vooruitblik gekomen. Aan de hand van de kerntakendiscussie is besloten hoe te bezuinigingen, maar de invulling gegeven gaat in 2015 landen. Er wordt meer van de samenleving verwacht. Dat vergt creativiteit voor besturen en vrijwilligers, maar we willen als gemeente graag ons vertrouwen uitspreken in de kracht van onze samenleving. Er zijn tal van initiatieven die dat vertrouwen versterken, want samenwerken zit in de lucht. Ik noem enkele zaken kort, want die komen in 2015 nog uitgebreid terug:

*CMV, Wi-Wi botter, VVV, Bedrijvenkring, en City Marketing willen hun krachten bundelen op het gebied van promotie en bevordering van het zakelijk toerisme

*Museum Spakenburg/BU210/Molen de Hoop/St. Botterwerf/ St. Monumenten (Ouwe Sjool) en Gemeente richten het Centrum Erfgoed en Cultuur op.

* Gemeente en Bruine Vloot werken –met alle betrokkenen en belanghebbenden- aan een masterplan voor behoud en versterking(!) van de Museumhaven Spakenburg

*De initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum Bikkersweg/Bachlaan maakten bekend dat zij de handen op elkaar hebben gekregen van alle huisartsen, apotheek en tal van collega’s in de gezondheidszorg. We kijken er naar uit.

*Hoewel een vinger aan de pols nodig blijft, loopt de ontwikkeling van de projecten Haarbrug-Zuid, Rengerswetering en Zuiderzee door. Een enthousiast comité bereidt een feestelijke opening van recreatiegebied Zuiderzee voor.

Samenleving geeft glans

Er is nog meer te noemen waaruit blijkt dat onze samenleving door samenwerking glans krijgt. Mag ik vanavond eens uw aandacht vragen voor de Turks Islamitische gemeenschap onder ons? De bestuursleden spreken naast Turks vloeiend Spakenburgs dialect, en in het Moskeegebouw aan de Bikkersweg leren zij hun jeugd actief aan de lokale samenleving deel te nemen: in sport, onderwijs, werk. Een ideale situatie, integratie op z’n Bunschotens. Maar door de politieke discussies voelen onze islamitische medeburgers dat er door een deel van ons toch anders tegen hen aan wordt gekeken. Dat doet hen pijn. Mijn oproep aan een ieder is: Spreek met ze, zij verdienen geen argwaan, maar uw schouderklop. Omdat ook zij glans geven aan ons samenleven.

Het is 2015. We zijn als gemeente Bunschoten nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. De regelgeving is er, de zorg is ingekocht en we hebben een eigen Sociaal team Bunschoten., met de naam De Lingt: het Spakenburgse gereedschap van de onbetaalde, zeer gewaardeerde zorgmanager van vroeger: moeder de vrouw! Zij zorgde voor samenhang, verbinding en dagelijkse zorg in het gezin. Op maandag was die zorg ook buiten de deur te zien in het straatbeeld dankzij ‘de lingt’. De mannen en de auto’s hadden het nakijken, alles moest wijken voor de lingten van moeder en ootjie. Zo is onze ‘Lingt’ klaar om invulling te geven aan samenhang en verbinding in onze gemeenschap. Maar bij dit alles rekenen we binnen onze gemeenschap op elkaar en in het blijven omzien naar elkaar.

Ik wens iedereen een glansrijk en gezegend 2015 toe!

Bunschoten-Spakenburg, 2 januari 2015

Melis van de Groep, burgemeester van Bunschoten.

Linkedin

Agenda

29-06-2018

Rotary Fundraceralley Spuiplein

03-07-2018

B&W-vergadering Gemeentehuis

04-07-2018

Zomernetwerkborrel Bedrijvenkring

05-07-2018

Gemeenteraad: Kadernota Gemeentehuis